Nieuws

Niet gebruik van de algemene bijstand

Zo’n 170.000 huishoudens maken geen gebruik van de bijstand terwijl ze daar wel recht op hebben. De groep niet-gebruikers mét inkomen is niet altijd in beeld als risicogroep. Daarbij heeft een kwart van de niet-gebruikende huishoudens geen inkomen.

Niet-gebruik van bijstand is het hoogst bij jongeren onder de 27 jaar en daalt bij oplopende leeftijd. Het niet-gebruik is hoog onder Europese migranten. Het is hoogst onder zelfstandigen.  
Van de totale groep niet-gebruikers is 33% langdurig niet-gebruiker (langer dan 1 jaar). Zij zijn ouder en hebben vaker een inkomen dan de totale groep niet-gebruikers. Inkomen ten opzichte van bijstandsnorm is de sterkste voorspeller van niet-gebruik. Niet-gebruik is fors hoger naarmate het inkomen stijgt ten opzichte van de bijstandsnorm. Zie voor meer informatie:

VNG is bezorgd over niet-gebruik bijstand | VNG

 

Huidig kabinet verkent andere vormen kostendelersnorm(juni 2021)

Het huidige kabinet heeft naar aanleiding van de maatschappelijke en politieke roep een verkenning gedaan naar een andere vormgeving van de kostendelersnorm. Verschillende opties zijn verkend. De meest vergaande, afschaffing, is ook in kaart gebracht. Alle opties uit de verkenning zijn, gelet op de demissionaire status, neutraal aan de Kamer en het nieuw te vormen kabinet verzonden. Zie voor meer informatie:

Kamerbrief motie over onderzoek effecten kostendelersnorm | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Verhoging vrijstelling onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de bedragen voor de vrijstelling van de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk veranderd. Het vrijgestelde bedrag is de hoogte van de vergoeding die iemand maximaal mag ontvangen voor werkzaamheden als vrijwilliger en dan niet in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering. Vanaf 1 januari 2021 is de vrijstelling per 1 januari verhoogd naar €180 per maand met een maximum van €1.800 per jaar. Zie voor meer informatie:

Gemeentenieuws van SZW 2021-2 | Actueel | Rijksoverheid.nl

 Duizenden huurders kunnen zelf huurverlaging aanvragen

Huurders die in 2020 en 2021 minder inkomsten kregen, kunnen dit jaar huurverlaging aanvragen bij hun woningcorporatie. Deze huurders zijn bijvoorbeeld door de coronacrisis of door andere omstandigheden inkomsten kwijtgeraakt. De verlaging geldt ook voor huurders met een lager inkomen in 2019. Deze groep heeft automatisch huurverlaging gekregen van de woningcorporatie op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst.

In totaal komen ongeveer 260.000 huurders die een sociale huurwoning huren bij woningcorporaties in aanmerking voor deze huurverlaging. De speciale regeling voor huurverlaging geldt alleen in 2021. Om zoveel mogelijk huurders te wijzen op deze regeling, starten overheden, belangenorganisaties en corporaties gezamenlijk een informatiecampagne. 

Woningcorporaties geven op hun websites informatie over hoe huurders de huurverlaging kunnen aanvragen. Op rijksoverheid.nl/huurverlaging2021 kunnen huurders snel checken of ze ervoor in aanmerking komen. Dit hangt namelijk af van het gezamenlijk inkomen van de bewoners en de huurprijs.

Akkoord over de eerste cao voor mensen met een arbeidsbeperking:

Voor wie geldt cao Aan de Slag
Cao Aan de Slag geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die:
• niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen;
• met behulp van subsidie werken (loonkostensubsidie) of werken in een veilige, aangepaste omgeving (beschut werk);
• in dienst zijn bij een (onderdeel van een) gemeente, gemeenschappelijke regeling of andere publieke organisatie die belast is met de uitvoering van de Participatiewet. (Dat is de wet die ervoor moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.) Die organisaties hebben als doel mensen te begeleiden naar een reguliere baan, eventueel via detachering;
• in het doelgroepregister banenafspraak zijn opgenomen. Daarin staan de mensen die vallen onder de afspraak die het kabinet en werkgevers hebben gemaakt om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.
De cao in het kort
• De cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023.
• De formele arbeidsduur is 37 uur per week.
• Er zijn drie generieke functieprofielen. Die horen bij drie verschillende niveaus van taken en verantwoordelijkheden. De 3 profielen sluiten aan bij de 3 loon-/salarisschalen. De leeswijzer geeft handvatten voor het indelen van de functies in de drie functieprofielen.
• Bij een fulltime dienstverband heeft een medewerker recht op 148 uur wettelijk verlof en 37 uur bovenwettelijk verlof.
• Medewerkers vanaf 18 jaar bouwen pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)Integratie (PWRI).
• Een medewerker die vanuit de werkgever met loonkostensubsidie in dienst treedt bij een reguliere werkgever, heeft een terugkeergarantie naar de oorspronkelijke werkgever. Dit geldt wanneer de medewerker buiten zijn schuld om binnen 24 maanden na indiensttreding bij de reguliere werkgever wordt ontslagen. Of wanneer het contract van de medewerker niet wordt verlengd. Voorwaarde is wel dat de werknemer nog werknemer is in de zin van deze cao.
• Ontwikkeling, begeleiding en opleiding zijn heel belangrijk. Samen met SBCM (Kenniscentrum en arbeidsmarkt & opleidingsfonds voor de sociale werkgelegenheid) wordt een opleidingsprogramma opgesteld.

 

AUTO bezit

Er is in het land een discussie of auto bezit meegeteld wordt bij de vermogenstoets. De situatie bij Ferm Werk is dat als het gaat over een oude auto, dan wordt die niet meegeteld. Als die bv. 10000 euro waard is , dan wel. Als je je auto verkoopt, dan wordt dit niet verder meegeteld bij de vermogens toets. Als je een auto koopt ook niet , immers in je vermogen verandert dan niks. Als je ene auto nodig hebt bv. vanwege een handicap, dan telt die nooit mee.

Klanttevredenheidonderzoek ( januari 2021/juni 2021)

In januari 2021 zal Ferm Werk onder cliënten een uitgebreid onderzoek doen naar de vraag hoe cliënten de dienstverlening van Ferm Werk ervaren. De cliëntenraad heeft aan de voorbereiding meegewerkt en is heel tevreden met de opzet. Het onderzoek wordt niet door Ferm Werk zelf uitgevoerd maar door een extern bureau. Iedereen wordt opgeroepen om de vragenlijst in te vullen. e resultaten zien er op het eerste gezicht goed uit maar voor de cliëntenraad moeten er nog wel wat onduidelijkheden worden toegelicht. Veel prioriteit lijkt dit bij Ferm Werk niet te hebben.

DAGELIJS BESTUUR EN DIRECTIE

De volgende onderwerpen zijn recentelijk met het Dagelijks Bestuur  en de Directie van Ferm Werk besproken. (bericht juni 2021):

-de gemeente Woerden heeft het plan opgevat om mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt te laten begeleiden door de gemeente en niet meer door Ferm Werk wat betreft hun activering. Wat de uitkering betreft, dat blijft wel bij Ferm Werk. Dit heeft veel voeten in de aarde gehad ondat de cliëntenraad met de uitwerking niet gelukkig was. Mede op basis van een advies van de clientenraad en ook onder druk vanuit de gemeente Woerden is het plan drastisch aangepast. Afgesproken is nu dat die begeleiding wel vanuit Woerden geschiedt maar dat er geen dossier overdracht gaat plaats vinden.

-Ferm Werk gaat zijn relatie met de gemeenten weer opnieuw tegen het licht houden. Welke veranderingen dat teweeg zal brengen is nog niet duidelijk

-verder is besproken dat de regio Utrecht meer zeggenschap wil krijgen over de werktoeleiding van cliënten. Dit is volop in discussie, maar waar het precies toe zal leiden is nog niet duidelijk

Beslagvrije voet:

Als je schulden moet terugbetalen dan is er een minimum bedrag dat je voor je onderhoud mag houden. Dat bedrag gaat iets omhoog. De cliëntenraad heeft er op aangedrongen om deze nieuwe regel zo snel mogelijk te laten ingaan. Dit is inmiddels geregeld.

Tegemoetkoming ziektekosten

Al een paar jaar dringt de cliëntenraad er op aan om de bijdrage aan de ziektekosten  (vooral het aanvullend pakket) te verhogen. Ferm Werk is er zuinig t.o.v andere gemeenten. Ook heeft de cliëntenraad keer op keer aangegeven dat het eigen risico een groot probleem is. In recente gesprekken met het Bestuur en de Directie is dit opnieuw onder de aandacht gebracht. Uiteindelijk is hier niets van terecht gekomen omdat bestuurders het niet wilden.

Studietoeslag

studietoeslag krijg je als je studeert maar door je handicap er niet zo goed bij kan werken. Die toeslag was mager, De centrale overheid heeft nu besloten om die toeslag aanzienlijk op te hogen tot 3600 euro per jaar. Wij hebben Ferm Werk gevraagd deze verhoging in te voeren. Dat is inmiddels gebeurd.

Klachten en bezwaarschriften

Ieder jaar wordt er een samenvatting hiervan gemaakt. De cliëntenraad kijkt daar precies naar om te weten waar die over gaan en hoeveel het er zijn. Dit is uitgebreid met de Directie besproken en suggesties zijn er gedaan om een completer beeld te krijgen. De cliëntenraad acht het aantal laag.

Klanttevredenheidonderzoek

Begin 2019 heeft de cliëntenraad met medewerkers van Ferm Werk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Alle mensen die van Ferm Werk een uitkering hebben zijn over de resultaten ingelicht. de tevredenheid is een ietsje pietsje verbeterd. De cliëntenraad  was niet onder de indruk. Wij  hebben met de Directie besproken hoe nu verder. een nieuw soort onderzoek is nodig, maar wij weten nog niet precies hoe dat er uit moet zien. Inmiddels heeft de cliëntenraad een voorstel gedaan na uitgebreid intern onderzoek. Vervolgstappen worden nu gezet .

Spreekruimte

Ferm Werk heeft onlangs de spreekruimte opnieuw ingericht  zodat niet iedereen meer mee kan luisteren. Overigens kun je altijd vragen om het gesprek in een afgesloten ruimte te voeren. Geef dat wel tijdig aan!

Log veilig in met Digid

Let op, bij veel organisaties kunt u (binnenkort) niet meer inloggen met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. U heeft dan altijd uw telefoon nodig.

Hoe werkt het?

U logt in zoals u gewend bent met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Daarna ontvangt u op uw telefoon een sms met een code. Deze code neemt u over. Heeft u een vast telefoonnummer dan kunt u een gesproken sms-code ontvangen. U wordt automatisch gebeld. Zie voor meer info:

https://www.digid.nl/inlogmethodes/sms-controle/