Wat je moet weten

 

 

 

 

Wat je moet weten

Hieronder vind je informatie, tips en adviezen over verschillende onderwerpen waar je mee te maken kan krijgen als je een uitkering van Ferm Werk ontvangt. Heb je nog vragen of zou je bepaalde onderwerpen graag terug willen zien op onze website, laat dit ons alsjeblieft weten.

Algemeen

Als je een uitkering ontvangt dan moet je je uiterste best doen om werk te vinden of als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Dat is wat de wet voorschrijft.

Het is belangrijk dat je jezelf goed voorbereid op de gesprekken over werk. Als je dit niet doet, dan loop je de kans dat instanties besluiten wat goed voor je is en dat je in een traject terecht komt dat niet bij je past. Je kunt ook iemand meenemen naar het gesprek. Twee mensen horen/zien altijd meer dan één.

Tips:

  • Vraag jezelf af: wat vind ik de goede weg om uit de uitkering te komen?
  • Praat eens over de route naar werk en het soort werk dat bij jou past. Met een kennis, vriend, familielid of met de cliëntondersteuning in jouw gemeente.
  • Maak een plan hoe je bij je uiteindelijke doel komt.

Maatwerk, duurzaam werk en wederzijds goedvinden

Als je een uitkering aanvraagt, wordt op basis van die gesprekken een plan van aanpak opgesteld. Dit voorstel moet passen bij jou en jouw ambities. Ook moet je ervan overtuigd zijn dat het voorstel naar werk leidt waar jij blij van wordt. Het voorstel moet naar duurzaam werk leiden. Dit noemt men maatwerk, oftewel een opmaat gemaakt voorstel voor jou. Als het voorstel namelijk niet passend is, dan is de kans groot dat je er niet gelukkig van wordt en dat je weer snel terugvalt in de uitkering. Dus bespreek in de gesprekken altijd waarom  het voorstel dat gedaan wordt,  goed voor jou is.

Als je aan het eind van een gesprek een formulier of een contract krijgt om te ondertekenen, dan heb je het recht om daar een paar dagen (max. een week) over na te denken voordat je tekent. Dit geeft je de tijd om goed door te nemen of dit voor jou het juiste plan is. Ook heb je de mogelijkheid om er nog eens met iemand anders over te praten. Als je het ergens niet mee eens bent, geef dit dan  aan,  zodat  het voorstel aangepast kan worden. Het is belangrijk dat het voorstel met wederzijds goedvinden wordt vastgesteld. Dit maakt de kans op slagen alleen maar groter.

Bedenk wel dat de wet voorschrijft dat je alle gangbare arbeid moet accepteren, rekening houdend met jouw ‘krachten’ en ‘bekwaamheid’.  Uiteindelijk kan het beteken het dat je werk dat wat onder jouw niveau is, moet accepteren.

Logboek

Als je een uitkering krijgt moet je allerlei dingen doen (zoals informatie aanleveren) en actief (al dan niet met hulp) op zoek gaan naar werk.  Tijdens deze zoektocht is het goed om bij te houden wat je daarvoor zoal doet.

Tips:

Zorg ervoor dat je bijhoudt:

–          Wie en wanneer je iemand hebt gesproken/gebeld/gemaild.

–          Wat er is besproken.

–          Wat er is afgesproken.

–          Bewaar je e-mail berichten, zowel ontvangen als verzonden e-mail.

–          Houd goed bij wat je hebt ingeleverd, vraag een kopie.

 

Bij je zoektocht naar werk; noteer en bewaar alles wat je hebt gedaan:

–          Brieven die je geschreven hebt.

–          Reacties die je op sollicitaties hebt ontvangen.

–          Wie je gebeld hebt.

–          Welke kranten en websites je bekeken hebt in je zoektocht.

Dit om duidelijk te kunnen maken dat je actief bent geweest in het zoeken naar werk en wat het resultaat is.

Dossier

Je hebt het recht om in te zien wat een consulent over je heeft opgeschreven en wat er in jouw dossier staat vermeld. Als je zaken onjuist vindt, heb je het recht om het te laten verwijderen.

Aan het werk

Als je aan het werk gaat, vraag dan aan instanties om compleet voor te rekenen wat de financiële consequenties zijn, dus ook consequenties voor de belastingtoeslagen, gemeentelijke kwijtschelding, kinderopvang etc.. Hierbij kan mogelijk helpen de website: www.berekenuwrecht.nl  .

Gezondheid

Gemeentelijke diensten mogen nooit vragen naar je gezondheidstoestand, medicatie en dergelijke. Wel kan  een arts ingeschakeld worden om na te gaan of er medische beperkingen zijn. Deze arts mag alleen doorgeven  waar jouw arbeidsbeperkingen liggen, maar verdere informatie valt onder beroepsgeheim.

Klacht/Bezwaar

Als je vindt dat instanties niet goed met je omgaan, dan kun je een klacht indienen. Dit kan via een formulier dat je terug kan vinden op de website van Ferm Werk.

Als er een beslissing is gemaakt waar je het niet mee eens bent dan kun je een bezwaarschrift indienen. Voor dat je dit doet is het verstandig om te overleggen met de cliëntondersteuning in jouw gemeente. Vaak kan die nog iets voor je regelen.

Wanneer de uitkeringsinstantie vindt dat je ernstig in gebreke bent gebleven bv. doordat je niet of onvoldoende meewerkt aan een traject of onvoldoende of veel te laat nodige informatie aanlevert, dan kan zij je korten op je uitkering. De wet is hier heel dwingend in. Als dat gebeurt is het verstandig met de cliëntondersteuning in je gemeente te overleggen of er een compromis  mogelijk is.

Meld je klacht(en) ook aan de ons! Wij kunnen de klacht niet voor je oplossen, maar wij kunnen klachten wel verzamelen. Als er bijvoorbeeld meerdere klachten binnenkomen over de bejegening van consulenten naar cliënten, dan kunnen wij hierover in gesprek met Ferm Werk. Vanzelfsprekend worden alle reacties in vertrouwen door ons verwerkt en zal jouw naam niet worden genoemd.

Ziek

Als je in een traject naar werk zit, en je bent ziek of ziet het niet meer zitten, meld je dan ziek bij jouw consulent en bespreek je situatie met jouw huisarts.

Traject

Als je een uitkering hebt zal de uitkeringsinstantie je vragen om zo snel mogelijk weer aan het werk te zoeken. Zij hebben ‘voorzieningen’ om je daarbij te helpen. Zo kun je bijvoorbeeld een sollicitatietraining of een weerbaarheidstraining volgen. Ook een taalcursus, werkervaringsplaats of proefplaatsing kunnen onderdeel zijn van jouw traject naar werk.

Mensen die zelf werk kunnen vinden zullen het zelf moeten regelen. Voor hen die wat meer moeite hebben om aan de slag te komen zal  zo’n traject met je opgesteld worden.

Als je je wat wil voorbereiden op de mogelijke voorzieningen, dan kun je meer informatie over de voorzieningen vinden in de participatieverordening op de website van Ferm Werk. Een paar voorzieningen lichten wij hier kort toe.

–          Werkervaringsplaats; hier leer je ‘eenvoudige werknemersvaardigheden’, zoals op tijd op je werk komen, actief opdrachten uitvoeren, naar je werkgever luisteren, etc..

Hier werk je met behoud van uitkering, dus je wordt er niet extra voor betaald.

 

–          Garantiebaan; een garantiebaan is er voor mensen die moeite hebben om het minimumloon te verdienen omdat zij (enigszins) gehandicapt zijn.  Het UWV stelt vast of je daarvoor in aanmerking komt. Je mag jezelf aanmelden bij het UWV om te zien of je in aanmerking komt. Als je in aanmerking komt dan ontvang je het minimumloon voor werk. De overheid betaalt in dit geval mee aan jouw loon. Doen dus!

 

Leerlingen van het Vso en de Praktijkschool komen zeker voor deze regeling in aanmerking en hoeven niet vooraf gekeurd te worden. Maar je moet je wel melden bij het UWV (of via de school) voor het zg. doelgroepenregister.

 

–          Beschut werk ook wel ‘beschut nieuw’ genoemd. Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Heb jij behoefte aan een beschutte werkomgeving? Dan kun je zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. Als het oordeel positief is dan zal de gemeente/FW zo’n plek voor je regelen. Kijk voor meer informatie op de website: www. beschutaandebak.nl

Tegenprestatie

Het is goed om te weten dat in deze regio niet aan ‘tegenprestatie’ wordt gedaant: d.w.z.  er mag je geen werk opgedragen worden omdat je een uitkering hebt.

Jongeren tot 27 jaar

Voor jongeren zijn er speciale regels:

–          Het volgen van onderwijs gaat bij jongeren van 16 en 17 jaar voor op (het verkrijgen van) betaald werk. Dit houdt in dat als een jongere onderwijs kan volgen, dan hoeft de gemeente zo’n jongere niet te ondersteunen bij het zoeken naar werk. Het halen van een startkwalificatie staat voorop (dus minimaal MBO-2 diploma of Havo of VWO). In uitzonderingsgevallen kan er een leerwerktraject geregeld wat leidt tot een startkwalificatie. Er heeft een speciaal spreekuur voor jongeren.

–          Jongeren vanaf 18 jaar die niet meer naar school gaan en ook geen vervolgopleiding kunnen volgen, kunnen in aanmerking komen voor algemene bijstand als hij/zij geen recht meer heeft op studiefinanciering.

In principe, als je je aanmeldt voor een uitkering, dan heb je een zoektermijn van 4 weken waarin je moet zoeken naar werk of moet zoeken naar een opleiding die je wilt/kunt volgen. In beginsel kun je in aanmerking komen voor (aanvullende) bijstand. Dit geldt ook voorthuiswonende jongeren. Onder de 21 jaar is de kostendelersnorm niet van toepassing.

Onderzoek cliënten/Huisbezoek:

Uitkeringsinstanties  kunnen, mogen en zullen over het algemeen onderzoek doen naar de vraag of je wel recht hebt op een uitkering. Dit hoeft vooraf niet aangekondigd te worden. Dit kan zijn via bijvoorbeeld, Facebook, De Belastingdienst, het RDW etc..

Een middel dat ingezet mag worden is een bezoek bij je thuis. Dat wordt gedaan bijvoorbeeld om te zien wie er verder in jouw huis woont. Natuurlijk zijn er regels  waar de onderzoekers zich aan moeten houden. Deze regels staan in een protocol. Dit protocol kan je terugvinden op de website van Ferm Werk. Een paar dingen lichten we hier alvast kort toe:

–          Op de stoep van je huis moet duidelijk uitgelegd worden waarom zij komen.

–          Zij moet ’geïnformeerde toestemming‘ vragen om binnen te gaan. Dit is toestemming op basis van volledig en juiste informatie.

–          Als deze informatie pas verstrekt wordt als zij binnen zijn, dan is het huisvredebreuk.

–          Je moet begrijpen wat men wil, zo niet dan heb je het recht om iemand te hulp te vragen.

–          Men kan niet ongevraagd een kamer binnen gaan of kasten open maken. Wel kan het zo zijn dat als je weigert toestemming te geven nadat ze vragen om een kamer te betreden of kasten open te maken dat men kan concluderen dat je niet meewerkt. Dit kan consequenties hebben voor (de hoogte van) je uitkering.

–          Je hebt het recht om het rapport in te zien dat opgemaakt wordt na het huisbezoek. Ook heb je het recht om onjuistheden in jouw dossier te laten wijzigen.


 

Uitkering

Tijdstip

Als je opbelt, of aan de balie van FW bent en aangeeft dat je een uitkering wil, dan is dat het moment van melding. Dit moment is belangrijk omdat de uitkering, als die toegekend wordt, start vanaf het moment van melding.

Informatie

Als je een uitkering aanvraagt, dan wordt verwacht dat je een hoop informatie aanlevert. Zorg dat je dit tijdig en nauwkeurig doet. Vraag eventueel hulp hierbij. Als je alles zo compleet mogelijk aanlevert, kan  de aanvraag beter en sneller behandeld worden.

Verwerking aanvraag

Meestal duurt het een paar weken voordat de beslissing komt of je recht hebt op een uitkering.

Voorschot

Als de verwerkingstijd te lang duurt, dat heb je na vier weken recht op een voorschot. Vaak is het wel handig hierom te vragen, omdat dit niet automatisch gegeven wordt. Je moet natuurlijk wel de huur en boodschappen kunnen blijven betalen.

Hoogte uitkering

Bij de toekenning van de uitkering wordt de hoogte medebepaald door het aantal mensen dat in hetzelfde huis wonen. Als meerdere mensen in hetzelfde huis wonen dan gaat de uitkering in principe omlaag. Dit noemt men de kostendelersnorm.

Aanvullende regelingen

Als je een uitkering ontvangt, heb je vaak ook recht op toeslagen, zowel van de gemeente als van de Belastingdienst:

  1. Belastingdienst. Op (www. belastingdienst.nl/toeslagen) kan je berekenen hoeveel toeslag je kunt krijgen.
  2. Gemeentelijke toeslagen. Kijk op “Extra’s bij laag inkomen” op de website van Ferm Werk.

Tips:

–          Vraag hulp als dit te ingewikkeld voor je is. Het kan honderden euro’s per maand schelen.

–          Handig is ook de Nibud website: www.berekenuwrecht.nl

–          Waarschuwing: De Belastingdienst vraagt te veel ontvangen toeslagen altijd terug, dus schat je inkomen niet te laag in.


 

Privacy

Je hebt recht om te weten waarom officiële instanties gegevens van je wil hebben en wat zij daarmee gaan doen. Je hebt inzagerecht in je dossier en correctierecht. Je hebt het recht om te weten waar je gegevens naar toegaan: als ze doorgegeven worden aan andere partijen dan moet je vooraf toestemming gegeven hebben.